کارکنان هوتل در حال انتقال بستۀ چوکی ها هستند

فرصت برای همه

ماریوت (Marriott) متعهد به ایجاد یک محیط کاری فراگیر است و افتخار دارد که دسترسی به فرصت را برای همه فراهم می کند. این امر شامل سابقه طولانی استخدام پناهجویان، پیشکش کردن شغل های معنی دار و پر مزیت و بهبود کسب و کار ما می شود.

مهمان ماریوت (Marriott) با یک پیاله قهوه پشت لپ تاپ نشسته است

نحوه درخواست دهی

بخاطر ساده سازی پروسه درخواست، ما یک منبع ‘نحوه درخواست دهی ‘ایجاد کرده ایم. این منبع به شما کمک می کند تا در پروسه درخواست آنلاین برای وظیفه راهنمائی شوید.

متقاضیانی که از طریق سازمان های مبتنی بر جامعه (CBO) همکار ما به ما مراجعه می کنند، به طور مخصوص تشویق می شوند تا از این منبع استفاده نمایند.

مهمانان ماریوت (Marriott) در حال گرفتن عکس سلفی

به زندگی در ماریوت (Marriott) نگاه کنید.

آیا علاقمند کار کردن در ماریوت (Marriott) هستید؟ بخاطر مطالعه داستان های مرتبط با رشد شغلی و اجتماع و به همین گونه جهت کسب معلومات بیشتر در باره شرکت ما، مزایا و سایر موارد، به وبلاگ ما سر بزنید.

فرصت های گسترده

31
برند
8,500+
هوتل
138
کشور و قلمرو

Hear From Our Associates


“We celebrate our wins and look to learn from our miscalculations, rather than judge or blame when things don’t go as planned. This is a team-oriented place with a growth mindset culture.”

– BEN B., SR. DIRECTOR OF MOBILE PRODUCT MANAGEMENT

Read More
Three people sitting around a coffee table
Jose L, Standing on a balcony with water and mountains behind him

“Our leadership has challenged us to modernize our technology and adopt an agile mindset, we’re kind of in a startup mentality right now where we’re hitting the reset button on how we do things.”

– JOSE L., DIRECTOR OF GLOBAL INFORMATION SECURITY

Read More

“The work I do touches the lives of millions of travelers and guests on a daily basis.”

– ASIM M., DIRECTOR OF IT APPLICATIONS DEVELOPMENT

Read More
Five people in a meeting room discussing a chart drawn on a whiteboard

آغاز کنید. تعلق داشته باشید. شوید.

هر کجا که می خواهید برسید، هر آن کس که می خواهید باشید، شما شایستۀ شغلی هستید که هدف شما را محقق نماید. شما شایستۀ هستید بدون محدودیت رویاپردازی کنید.

در ماریوت (Marriott) به شیوه خود زندگی کنید. مقصد خود را آغاز کنید، به یک اجتماع جهانی تعلق داشته باشید و به بهترین الگوی خود تبدیل شوید.